f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว
ลงวันที่ 02/07/2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.78+100 – กม.80+000 เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง


'