f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวง
ลงวันที่ 10/07/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564   นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายวิทยา ไชยนันทน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงจอมทอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอจอมทอง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงเส้นทางหลวงหมายเลข 108 กม.56+640 - กม.59+800 และทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000 - กม.0+600


'