f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลงวันที่ 21/07/2564

 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสำนักงานแขวงฯอย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากแขวงศรีวิชัย


'