f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ประวัติแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
ลงวันที่ 05/01/2564

ประวัติความเป็นมาแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

       

          แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยสร้างอาคารชั่วคราวอยู่ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างสำนักงานแบบถาวรบนที่ดินราชพัสดุ หมายเลข ลป.๕๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนทางเข้าเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๗๑๔+๕๓๕ – กม.๗๑๔+๘๑๓ ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารไม้ลักษณะทรงจั่ว แต่เนื่องด้วยเกิดผลกระทบจากอุทกภัยกับสำนักงาน และบ้านพักบ่อยครั้ง

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ทดแทนอาคารเดิม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ๑๖/๙๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐


'