วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางหลวงลำปางที่๑
ลงวันที่ 06/01/2564

      รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
นายช่างแขวงการทางลำปางที่ ๑

. นายชุ่ม  โยธะพันธ์                        พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๕
๒. ดร.สิริ
ลักขณ์  จันทรางศุ                 พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๙๐
๓. นายเปรื่อง 
ชมะโชติ                      พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒
๔. นาย
จีรศักดิ์  ไพนิกพันธ์                 พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๓
๕. นายอวน  อุทัยเลิศ                        พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๔
๖. นายน้อยเสริม  แสงสุพรรณ             พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖
๗. นายละ
เมียน  อัมพวะศิริ                 พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘
๘. นายแสน  นามวงศ์                        พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๒
๙. นายอิน
ทศร  บุรีคำ                       พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖
๑๐. นายมหิ
นทร  ศาสตรี                    พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๒
๑๑. นายชาญชัย  กุลพิจิตร                พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓
๑๒. นายเรืองศักดิ์ 
บุญญวัฒน์            พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๘
๑๓. นายเสมอ  สมบัติสุข                    พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐
๑๔. นายสนิท  ยศสมบัติ                    พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕
๑๕. นายสมโพธ  กุลไพบูลย์               พ.ศ.
๑๕ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๙
๑๖. นายจำรูญ  แถวทิม                     พ.ศ. ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๑ ต.ค.๓๙
๑๗. นายวิชัย  รอบคอบ                    พ.ศ. ๑ พ.ย.๓๙ – ๒๑ พ.ย.๔๓
๑๘. นายสุกิจ  สงวนดีกุล                   พ.ศ.
๒๒ พ.ย.๔๓ – ๑๙ พ.ย.๔๔
๑๙. นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล            พ.ศ.
๑๙ พ.ย.๔๔ – ๗ ม.ค.๔๗
๒๐. นายปกรณ์  ธีรธำรง                   พ.ศ.
ม.ค.๔๗ – ๓๑ ม.ค.๔๘
๒๑. นายภาณุสิชฌ์ ลิมรุ่งโรจน์           พ.ศ. ๓๑ ม.ค.๔๘ – ๓๐ ก.ย.๕๒
๒๒. นาย
วิชญ  วีระขจร                     พ.ศ. ๑ ต.ค.๕๒ – ๓๐ ก.ย.๕๘
๒๓. นาย
สอาด  ประจันพล                 พ.ศ. ๑ ต.ค.๕๘ – ๙ มิ.ย.๕๙
๒๔. นายเอกนรินทร์
จินทะวงค์            พ.ศ. ๑๐ มิ.ย.๕๙ – ๒ ธ.ค.๖๑
๒๕. นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์             พ.ศ. ๓ ธ.ค.61 -  ๒๒ พ.ย.๖๒
๒๖. นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล     พ.ศ. ๒๙ พ.ย. ๖๒ - ปัจจุบัน

ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564


'