f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 08/01/2564

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล และควบคุม ระหว่าง กม.714+535 - กม.714+813

  • 6 หมวดทางหลวง
  • 9 อำเภอ
  • 16 สายทาง (22 ตอนควบคุม)
  • 475 กม. (จริง)
  • 760 กม./2 ช่อง
  • Work Load 2,584 หน่วย

'