title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวคอนกรีต (SUB SEALING) จำนวน ๑ รายการ 31/08/2564 528/-/64/208 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2564 528/-/64/204 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 25/08/2564 528/-/64/199 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อส้รางงานผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง บริเวณหลัง CONCRETE BARRIER ชนิด DIAMOND GRADE ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๕ ม. จำนวน ๑ รายการ 16/08/2564 528/-/64/185 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 13/08/2564 528/-/64/183 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม) จำนวน 754 ต้น 07/04/2564 ลป.2/39/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/06/2564 528/60/64/151 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรไฟกระพริบ จำนวน ๑ รายการ 09/08/2564 528/-/64/177 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 09/08/2564 528/งท/30/64/112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อส้รางงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรไฟกระพริบ จำนวน ๑ รายการ 05/08/2564 528/-/64/176 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๖๐๐ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ 29/07/2564 ลป.2/42/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 15/07/2564 528/-/64/164 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง จำนวน ๑ รายการ 14/07/2564 528//64/162 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวคอนกรีต (SUB SEALING) จำนวน ๑ รายการ 08/07/2564 528/-/64/159 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 07/07/2564 528/-/64/158 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ