title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/09/2564 528/60/64/235 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/09/2564 528/35/64/234 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 27/09/2564 528/35/64/234 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 23/09/2564 528/35/64/232 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 23/09/2564 528/40/64/233 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/09/2564 528/60/64/231 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 22/09/2564 528/60/64/229 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 22/09/2564 528/60/64/228 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 17/09/2564 528/35/64/226 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 08/09/2564 528/40/64/221 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ 07/09/2564 528/40/64/220 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างเหมาทำการงานขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 07/09/2564 528/-/64/219 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ 06/09/2564 528/40/64/217 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ 06/09/2564 528/50/64/216 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ 06/09/2564 528/60/64/215 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 866 รายการ