title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/06/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/03/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๖๐๐ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/03/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๐+๕๐๐-กม.๗๖๕+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสายทาง ดังนี้.- ๑.ทางหลวงหมายเลข ๑ ๒.ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ๓.ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ๔.ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ ๕.ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๑+๕๗๕-กม.๑๒+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓๔ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนวังหม้อพัฒนา-สำเภาทองตอน๒กม.๑๕+๒๖๗-กม.๑๙+๒๒๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๖๐ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๖กม.๗๓๐+๐๐๐-กม.๗๗๐+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑๖,๖๖๖อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๑๐๐งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทล.๑ตอนบ้านหวด-แม่กาตอน ๒กม.๗๗๘+๑๑๖-กม.๗๘๖+๕๔๐NB.,SB.(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๗,๕๑๘ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๑๐๐งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทล.๑ตอนสามัตคี-บ้านหวดตอน๑กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๑๙+๒๓๐NB.,SB.(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๗,๕๑๘ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 105 รายการ