title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/09/2564 39,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/09/2564 243,236.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 27/09/2564 243,236.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 23/09/2564 61,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 23/09/2564 69,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/09/2564 83,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 22/09/2564 39,566.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 22/09/2564 64,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 17/09/2564 30,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 08/09/2564 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ 07/09/2564 13,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ 07/09/2564 281,149.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ 06/09/2564 26,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ 06/09/2564 6,068.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ 06/09/2564 380,926.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 955 รายการ