title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 02/02/2562

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน(อัตรา)

1 ข้าราชการ 25
2 ลูกจ้างประจำ 2
3 พนักงานราชการ 22
4 ลูกจ้างชั่วคราวตามวุฒิ 13
5 ลูกจ้างชั่วคราว 175
6 ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 1
 

รวม

238


'