Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว ตอน บ.แม่ทะลาย - บ.หัวโท

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 และวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว ตอน บ.แม่ทะลาย - บ.หัวโท  จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เพื่อนำเสนอเหตุผลความเป็นมา ขอบเขตการศึกษาของโครงการ และแผนการดำเนินงานการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
title
กรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจรมอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9 ตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค. นี้ ขานรับมาตรการล็อกดาวน์คุมการแพร่โควิด - 19

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว โดยจะปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั้ง 2 สายทางบางส่วนเป็นการชั่วคราว ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ช่วงบางปะอิน - บางพลี และช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะเปิดให้มีการจราจรได้ในบางช่องจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจราจรของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 หรือได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ผู้ให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็น จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามข้อกำหนด และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เพื่อขออนุญาตใช้เส้นทางได้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการปิดการจราจรและเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง กรณีที่อาจมีการตั้งจุดคัดกรองยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเดินทางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ พร้อมทั้งยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง และจัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการจราจรบนมอเตอร์เวย์ผ่านสื่อต่างๆ และป้าย VMS บนเส้นทางอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลการปิดการจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง