Close
title
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

27 ม.ค.
title
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร ระหว่าง กม.6+850 - กม.12+900 ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (เวลา9.00 น.) นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร ระหว่าง กม.6+850 - กม.12+900 ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครการฯ พร้อมด้วย นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก นายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นายวันเฉลิม เจตะบุตร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม นายจเรพันธ์ เคลือบคนโท รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร ในการจัดประชุมโครงการดังกล่าว และได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้เหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

วีดีทัศน์
title
ป้าย
จราจร
title