f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1101 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่ กม.609+042 11/04/2567 ลป.1(b)/31/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี บริเวณ กม.700+857 09/04/2567 ลป.1(b)/30/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) 04/04/2567 ลป.1(b)/29/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1101 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่ กม.609+042 28/03/2567 ลป.1(b)/14/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0202 ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.53+687 - กม.65+780 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/28/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอนควบคุม 0100 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ตอน 2 ระหว่าง กม.0+400 - กม.16+200 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/27/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0702 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/26/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33120 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0701 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ที่ กม.452+446 28/03/2567 ลป.1(b)/25/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33120 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม.706+150 28/03/2567 ลป.1(b)/24/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอนควบคุม 0100 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ตอน 1 ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+900 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/23/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.1+815-กม.4+865 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/22/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.8+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/21/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1102 ตอน ดอนไชย - สบปราบ ระหว่าง กม.617+076 - กม.627+300 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/20/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1103 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม.640+617 - กม.657+280 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/19/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+213 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2567 ลป.1(b)/18/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 193 รายการ