title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ระหว่าง กม.583+261 - กม.617+076 31/03/2563 31/03/2563 ลป.1(b)/30/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ตอน 3 ระหว่าง กม.685+500 - กม.686+235 31/03/2563 31/03/2563 ลป.1(b)/29/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+700 - กม.4+645 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 31/03/2563 ลป.1(b)/28/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ระหว่าง กม. 10+000 - กม.12+805 30/03/2563 30/03/2563 ลป.1(b)/27/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.449+800 - กม.450+710 30/03/2563 30/03/2563 ลป.1(b)/26/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 7 ระหว่าง กม.491+900 - กม.500+307 30/03/2563 30/03/2563 ลป.1(b)/25/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 4 ระหว่าง กม.700+850 - กม.710+393 30/03/2563 30/03/2563 ลป.1(b)/24/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.498+524 - กม.500+189 26/03/2563 26/03/2563 ลป.1(b)/23/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.484+000 - กม.490+380 (เป็นช่วงๆ) 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/22/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 กม.0+000 - กม.8+523 ทล.1036 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง กม.0+000 - กม.29+003 ทล. 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ กม.0+559 - กม.17+410 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/21/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.1+961 - กม.3+500 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/20/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา , ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม.691+231 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/19/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 1 ระหว่างกม. 462+614 - กม.500+307 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/18/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.691+231 - กม.710+393 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/17/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม.696+844 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/16/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ