วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 คค. 06011/(พ.1)213/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างเหมาติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 คค. 06011/(พ.1)20195/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 คค. 06011/(พ.1)203/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 ซื้อตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 958 ต้น 22/07/2564 คค 06011(พ.1)/1487,1489,1490 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตราย ทล. 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่างกม.707+150-กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) 27/07/2564 คค 06011(พ.1)/1527,1528,1529 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจ.ลำพูน-จ.ลำปาง ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.106 ตอน ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร ระหว่างกม.12+500-กม.28+507(เป็นช่วงๆ) 21/07/2564 คค 06011(พ.1)/1506,1507,1509 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง และเกาะกลางถนน 09/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/185/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 17/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/190/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ 14/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/188/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 (1104) ตอนเกาะคา - สามัคคี ระหว่างกม.701+600 - กม.707+900 (เป็นช่วงๆ) 14/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/187/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 04/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/180/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 4 รายการ 24/05/2564 คค. 06011/(พ.1)/173/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/179/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทาง 07/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/182/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 08/06/2564 คค. 06011/(พ.1)/183/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 516 รายการ