title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/12/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.449+200 - กม.449+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/04/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/03/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แแยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.493+378 - กม.494+210 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายแม่เมาะ - บ้านผาลาด อ.แม่เมาะ ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+670 จำนวน 84 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่างานปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/01/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/11/2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.23+721 - กม.25+600 ปริมาณงาน 15,971 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/11/2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ระหว่าง กม.19+272 - กม.21+775 ปริมาณงาน 22,527 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ