วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 9,976.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 311,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 72,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 958 ต้น 22/07/2564 1,868,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตราย ทล. 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่างกม.707+150-กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) 27/07/2564 4,943,458.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจ.ลำพูน-จ.ลำปาง ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.106 ตอน ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร ระหว่างกม.12+500-กม.28+507(เป็นช่วงๆ) 21/07/2564 12,293,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 เพื่อทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) จ.ลำปาง 1 แห่ง 07/07/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง และเกาะกลางถนน 09/06/2564 387,915.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 17/06/2564 80,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ 14/06/2564 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 (1104) ตอนเกาะคา - สามัคคี ระหว่างกม.701+600 - กม.707+900 (เป็นช่วงๆ) 14/06/2564 20,477.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 04/06/2564 13,898.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 4 รายการ 24/05/2564 17,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 77,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทาง 07/06/2564 385,314.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 544 รายการ