title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 21 รายการ 02/12/2562 279,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.449+200 - กม.449+300 21/01/2563 17,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/09/2562 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) 25/07/2562 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 28/05/2562 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 23/04/2562 17,893.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.493+378 - กม.494+210 10/04/2562 1,919,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายแม่เมาะ - บ้านผาลาด อ.แม่เมาะ ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+670 จำนวน 84 ต้น 26/03/2562 3,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่างานปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 21/02/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่างานปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 14/03/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 14/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 31/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.23+721 - กม.25+600 ปริมาณงาน 15,971 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 28/01/2562 9,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ระหว่าง กม.19+272 - กม.21+775 ปริมาณงาน 22,527 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 28/01/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ